HR Board

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Adatkezelők ügyfeleinek, partnereinek, megbízóinak tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az Adatkezelők kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzik a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit. Adatkezelők jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Adatkezelők elkötelezettek a személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartják ügyfeleik és partnereik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozó fejezeteiben foglaltak alapján Adatkezelők az alábbi tájékoztatást bocsátják az Érintettek részére.

Adatkezelők adatai

Adatkezelő megnevezéseRiverFlow Tanácsadó Kft.Firewall Kft.
KépviseliPataki Melinda ügyvezető Kiss Ferenc ügyvezető
Székhelye1011 Budapest, Hunyadi János út 25-27.2120 Dunakeszi, Mihály u. 10.
Adószáma28970150-1-4112204782-2-13
Cégjegyzék száma01-09-37784913-09-073868
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi számaB/2021/002383 
Telefon+36-30/2-816-679+36-30/385-8424
E-mailiroda@riverflow.huferenc.kiss@firewall.hu
Honlapwww.riverflow.huwww.jittalent.hu

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Adatkezelők között létrejött megállapodás alapján közösen szerveznek HR Board néven szakmai eseményeket. A kapcsolati űrlapon keresztül érdeklődő személyekkel történő kapcsolatfelvétel és az eseményekről szóló tájékoztatók megküldése érdekében Adatkezelők az alábbi adatokat kezelik.

Személyes adatAdatkezelés célja
Vezeték- és keresztnévÉrdeklődő beazonosítása
E-mailKapcsolattartás
TelefonszámKapcsolattartás
CégnévÉrdeklődő beazonosítása
PozícióÉrdeklődő beazonosítása

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintett személy által tett írásbeli hozzájáruló nyilatkozat alapján történik, ezáltal megfelelve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelménynek.

A személyes adatok tárolásának ideje

A személyes adatok kezelésére és tárolására – figyelemmel az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra – az érintett által kért törlésig kerül sor.

Adattovábbítás

Adatkezelő harmadik félnek, harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére nem továbbít adatot.

Adatfeldolgozó

Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin D04 E5W5, Írország, cégjegyzékszám: 368047, e-mail: support-in@google.com) – a jelentkezéshez szükséges online felület biztosítása (Google Form).

Adatbiztonság

Adatkezelők kiemelt figyelmet fordítanak a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozzák a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökön való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. 

Adatkezelők a kezelt adatokat egységes védelmi intézkedések és összetett rendszerek együttes alkalmazásával védik, így különösen, azonban nem kizárólagosan, fizikai, logikai, biztonsági, szervezeti, működési, információbiztonsági védelmi rendszert működtetnek a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal szemben.

Az adatkezelésben érintett személyek joga

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a következő személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; 
 5. az érintettnek joga van a személyes adatainak helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz; 
 6. panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 (egy) példányban a benyújtástól számított legfeljebb 30 (harminc) napon belül az érintett rendelkezésére bocsátja. Az további másolatokért az Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelők az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adják át, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, ha:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból; 
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasolt először az adott adatkezelő szervet megkeresni a panasszal. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül. 

Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatban hozott intézkedésekről. E határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az adott adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Cím:              1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím:      1363  Budapest, Pf.: 9.

E-mail:          ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:         www.naih.hu 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Adatkezelők székhelye szerint a perre a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.